මලක්

 

අලුයම පිපී 

පිඹිදුවත් නොයෙක් සිත්

උන් දන්නෙ නැතුව ඇති

පිණිබිංදුවල බරත්

සියුම්පෙති මතින් උහුලගෙන

හරි අමාරුවෙන්

හිනාවෙන මලට ඇත්තෙත්,

වෙස් මුහුණක් බව...Comments

Popular posts from this blog

සරසවි ගමන

කිරිමුහුද හා සඳමඩල

වසන්තය නම්..