මල්සිහින සිත මැවුණ
ඔබට හුරු මාවතේ
මල් රැගෙන පුදට යමු
පැතු පැතුම් බොඳ වී
වැව්සිසිල විදගන්න
දෑත් ළං නොවුණත්
තව පිපෙලු ලස්සනට
රොබරෝසියා නම්

            🖊️චලා හේරත් ❤


            

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

සරසවි ගමන

කිරිමුහුද හා සඳමඩල

වසන්තය නම්..